ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

EN

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ easyBills

วันที่มีผลใช้บังคับ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ยินดีต้อนรับสู่บริการ easyBills
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ (“ข้อกำหนด”) เป็นข้อตกลงระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” กับ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“ทูซีทูพี”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และข้อกำหนดฯ นี้จะครอบคลุมถึงการใช้บริการ easyBills ทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดฯ นี้ รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ซึ่งผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดแล้ว

1. บริการeasyBills และคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ (Easybills Service and Eligibility)
1.1 บริการeasyBills (Easybills Service)

 • (ก) บริการ easyBills เป็นการให้บริการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันภัย ค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ รวมถึงให้บริการเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือ เติมเงิน e-Wallet ฯลฯ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำรายการผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ หรือผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ IOS และ Android
 • (ข) ทูซีทูพีเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงิน โดยการสร้าง, ดูแล, จัดการ และ บำรุงรักษา ระบบการชำระเงินของทูซีทูพี เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการชำระเงินได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริการ easyBills นี้อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำการชำระเงินแก่บุคคลอื่นใด โดยผ่านช่องทางการชำระเงินและวิธีการอื่นใดที่ทูซีทูพีกำหนด ซึ่งปัจจุบันความพร้อมการให้บริการมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และบริการที่ทูซีทูพีจัดให้ผู้ใช้บริการนั้นเป็นบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย
 • (ค) ทูซีทูพีมิได้ประกอบธุรกิจโอนเงิน หรือเป็นผู้ให้บริการโอนเงิน และผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการที่ทูซีทูพีจัดให้เพื่อโอนเงินไปยังบุคคลอื่นใด
 • (ง) ทูซีทูพีไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อสินค้าและ/หรือบริการที่ได้รับการชำระผ่านบริการของทูซีทูพี ทูซีทูพีไม่มีส่วนรู้เห็นในข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไข ที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายกับผู้ใช้บริการได้ตกลงกัน และทูซีทูพีไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการติดต่อด้วยนั้นจะดำเนินธุรกรรมจนเสร็จสิ้น

1.2 คุณสมบัติ (Eligibility)

 • (ก) ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
 • (ข) ข้อกำหนดนี้บังคับใช้กับผู้ใช้บริการ easyBills ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1.3 ข้อมูล (Information)

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสมัครหรือลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เพื่อใช้บริการ easyBills ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่ทูซีทูพี

 • (ก) ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการ (Your Contact Information)
  ในการใช้บริการครั้งแรก ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ให้อีเมลที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ในปัจจุบันกับทูซีทูพี เพื่อให้ทูซีทูพีสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า หากทูซีทูพีได้ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการแล้ว แต่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับเนื่องจากอีเมล์ไม่ถูกต้อง, หมดอายุ, ถูกระงับ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทูซีทูพีจะถือว่าการสื่อสารที่ทูซีทูพีได้ส่งให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
 • (ข) การพิสูจน์ตัวตน (Identity Verification)
  ผู้ใช้บริการตกลงให้ทูซีทูพีสอบถามข้อมูลใดๆได้โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลอื่นใด ตามที่ทูซีทูพีพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงขอให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม, ให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ทำตามขั้นตอนต่างๆเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของอีเมลหรือ ตราสารทางการเงิน, จัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต หรือ ตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลของบุคคลภายนอก หรือผ่านแหล่งข้อมูลอื่นใด
 • (ค) การอนุญาตรายงานข้อมูลเครดิต (Credit Report Authorization)
  ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ทูซีทูพีขอข้อมูลเครดิตของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลจากเครดิตบูโรตามที่กฎหมายกำหนด และผู้ใช้บริการอนุญาตให้ทูซีทูพีได้รับรายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล : (ก) เมื่อผู้ใช้บริการร้องขอใช้บริการใหม่ หรือ (ข) ในเวลาใดๆ ที่ทูซีทูพีเชื่อว่าอาจมีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ easyBills ของผู้ใช้บริการ
 • (ง) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Updates to Information)
  หากหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือวันหมดอายุบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ของผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง ทูซีทูพีอาจขอข้อมูลจากคู่ค้าที่ให้บริการทางการเงินและปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง

1.4 เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficial Owner)

ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการใช้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ หรือ เติมเงินผ่านบริการ easyBills

2. เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Condition)
2.1 จำนวนเงินรับชำระ (Received Amount)

จำนวนเงินรับชำระที่ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ หรือเติมเงินผ่านบริการ easyBills ได้ จะเป็นไปตามที่ ทูซีทูพี, ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการกำหนด โดยทูซีทูพีจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซด์ของทูซีทูพี

2.2 การชำระเงินโดยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (Cards as Payment Methods)

โดยการเพิ่มบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ทูซีทูพีเรียกชำระจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตแบบต่อเนื่อง เมื่อบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนั้นถูกใช้เป็นวิธีการชำระเงินตามข้อกำหนดฯนี้ ผู้ใช้บริการสามารถระงับการอนุญาตให้เรียกชำระเงินจากบัตรเดบิตหรือเครดิตแบบต่อเนื่องดังกล่าวได้ โดยยกเลิกวิธีการชำระเงินโดยใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตในโปรไฟล์ของบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของผู้ใช้บริการ หรือธนาคารผู้ออกบัตร

2.3 การยกเลิกการชำระเงิน,การเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน หรือการคืนเงิน (Payment Cancellation, Payment Modification or Refund)

ในการใช้บริการ easyBills หากผู้ใช้บริการทำรายการผิดพลาด (เช่น ผู้ใช้บริการใส่จำนวนเงินผิด , ใส่เบอร์มือถือที่ต้องการเติมเงินผิด, ใส่รหัสอ้างอิงผิด) หรือทำรายการซ้ำ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ผิดพลาด หรือยกเลิกรายการที่ผู้ใช้บริการทำซ้ำได้ และทูซีทูพีจะไม่คืนเงินที่ได้รับชำระแล้วและค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย ก (ค่าธรรมเนียม) ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อขอให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการแก้ไขรายการที่ผิดพลาด หรือชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการซ้ำดังกล่าวคืน

3. หลักเกณฑ์ในการใช้บริการ (Eligibility for Use)
3.1 ความสามารถในการชำระเงิน (Ability to Payment)

ความสามารถในการชำระเงินของผู้ใช้บริการสำหรับบัญชีธนาคารในประเทศของผู้ใช้บริการ อาจถูกจำกัดโดยข้อตกลงและเงื่อนไขของบัญชีที่ผู้ใช้บริการได้เปิดไว้กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง และ/หรือผู้ขายหรือผู้ให้บริการ

3.2 ความรับผิดสำหรับการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะ (Liability for Invalidated Payments)

กรณีที่ผู้ใช้บริการยื่นปฏิเสธการชำระเงิน ธนาคารผู้ออกบัตรจะเป็นผู้พิจารณาว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ต้องชำระเงิน หากผู้ใช้บริการแพ้ข้อพิพาทการปฏิเสธการชำระเงิน หรือข้อพิพาทอื่นใด เป็นผลให้ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินตามข้อกำหนดฯ นี้ ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินพร้อมค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย ก (ค่าธรรมเนียม) ให้แก่ทูซีทูพี

ผู้ใช้บริการตกลงว่าบรรดาเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบจะต้องชำระหรือคืนให้แก่ทูซีทูพี ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่ทูซีทูพีตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ทูซีทูพีกำหนด

4. การปิดบัญชีผู้ใช้งาน (Closing User Account)
4.1 วิธีการปิดบัญชี (How to Close User Account)

ผู้ใช้บริการสามารถปิดบัญชีผู้ใช้งานเมื่อใดก็ได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้งาน เมื่อปิดบัญชีผู้ใช้งานทูซีทูพีจะยกเลิกการทำธุรกรรมที่รอดำเนินการ และผู้ใช้บริการจะสูญเสียข้อเสนอจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆสำหรับใช้รับสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี) (ยกต้วอย่างเช่น redemption code) เว้นแต่กฎหมายกำหนดข้อห้ามไว้เป็นอย่างอื่น

4.2 ข้อจำกัดการปิดบัญชี (Limitations on Closing User Account)

ผู้ใช้บริการห้ามปิดบัญชีผู้ใช้งานเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของทูซีทูพี หากผู้ใช้บริการดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานในขณะที่บัญชีผู้ใช้งานอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และจากการตรวจสอบนั้นพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับทูซีทูพี, บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการเพิกถอนการชำระเงิน, การปฏิเสธการชำระเงิน, ข้อเรียกร้อง, ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ และความรับผิดอื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการแม้ว่าบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการจะถูกปิดไปแล้วก็ตาม

4.3 บัญชีผู้ใช้งานไม่เคลื่อนไหว (Non-Movement of User Account)

หากบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ใช้บริการครั้งล่าสุด ทูซีทูพีสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่ทูซีทูพีเห็นสมควร

5. ไม่มีการได้รับชำระหนี้คืนสองทาง (No Double Recovery)

ก่อนติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของผู้ใช้บริการหรือยื่นข้อพิพาทกับทูซีทูพี ผู้ใช้บริการควรติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยตรงเพื่อแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคืนเงินของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ตามที่ระบุในเว็บไซด์ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ หรือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือผู้ให้บริการก่อน

ผู้ใช้บริการอาจยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องกับทูซีทูพี หรือผู้ใช้บริการอาจติดต่อกับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการและใช้สิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวหรือหาวิธีการได้รับชำระหนี้คืนทั้งสองทาง หากผู้ใช้บริการมีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องกับทูซีทูพี และได้ยื่นการปฏิเสธการชำระเงิน (Chargebacks) กับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ทูซีทูพีจะยกเลิกเรื่องการปฏิเสธการชำระเงินของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะต้องไปติดตามเรื่องการปฏิเสธการชำระเงินของผู้ใช้บริการกับธนาคารผู้ออกบัตรเอง

6. ความผิดพลาดและธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต (Errors and Unauthorized Transactions)

เมื่อธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนสำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความผิดพลาดซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

6.1 ข้อกำหนดการแจ้งเตือน (Notification Requirements)

ก.ผู้ใช้บริการต้องแจ้งทูซีทูพีทันที หากผู้ใช้บริการเชื่อว่า :

 • มีธุรกรรมหรือมีการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • มีความผิดพลาดในประวัติการชำระ (ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบประวัติการชำระของผู้ใช้บริการโดยการล็อคอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการและเลือกที่ลิงค์ที่แสดงธุรกรรมของผู้ใช้บริการ) หรือยืนยันธุรกรรมของผู้ใช้บริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • รหัสผ่านหรือพินของผู้ใช้บริการถูกคุกคาม
 • เบอร์โทรศัพท์ที่เปิดใช้งานสูญหาย, ถูกขโมยหรือ ถูกระงับ ; หรือ
 • ผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่แสดงอยู่บนประวัตการชำระหรือการยืนยันการทำธุรกรรม
ข.เพื่อป้องกันธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการต้องแจ้งทูซีทูพีภายใน 60 วันนับจากวันที่ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตปรากฎขึ้นครั้งแรกในประวัติการชำระในบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ทูซีทูพีจะขยายระยะเวลา 60 วันออกไปหากมีเหตุผลที่ดีและพิสูจน์ได้ เช่น นอนโรงพยาบาล เป็นต้น

ผู้ใช้บริการควรเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นประจำ หรือตรวจสอบประวัติการชำระของผู้ใช้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความผิดพลาดเกิดขึ้น ทูซีทูพีจะส่งอีเมลไปยังอีเมลเริ่มต้นที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เพื่อแจ้งธุรกรรมต่างๆที่มาจากบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบการยืนยันการธุรกรรมเหล่านั้นเพื่อมั่นใจว่าแต่ละธุรกรรมนั้นได้กระทำโดยได้รับอนุญาตและถูกต้อง

หากบัญชีของผู้ใช้บริการมีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความผิดพลาด ผู้ใช้บริการต้องแจ้งทูซีทูพีไปที่ :
 • อีเมล ถึง : support@2c2p.com ; และ
 • ติดต่อส่วนงานบริการลูกค้า เบอร์โทร 02-026-3000
เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งทูซีทูพี ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ทูซีทูพีด้วย :
 • ชื่อและอีเมลแอดเดรสที่ใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ
 • ลักษณะของธุรกรรมที่น่าสงสัยว่าเป็นธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความผิดพลาด และคำอธิบายว่าเหตุใดผู้ใช้บริการจึงเชื่อว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือเหตุใดผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ธุรกรรมดังกล่าว
 • จำนวนเงินของธุรกรรมที่น่าสงสัยว่าเป็นธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความผิดพลาด

6.2 หลังจากผู้ใช้บริการได้แจ้งเหตุดังกล่าวด้วยวาจาให้ทูซีทูพีทราบแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องจัดส่งคำร้องทุกข์หรือข้อสงสัยของผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการแจ้งเหตุดังกล่าวให้ทูซีทูพีทราบ และในขณะที่ทูซีทูพีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทูซีทูพีอาจเรียกให้ผู้ใช้บริการจัดส่งข้อมูล

6.3 ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้บริการ (Your Errors)

6.3.1 หากผู้ใช้บริการทำรายการผิดพลาด และ/หรือทำรายการซ้ำ ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง เพื่อขอให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการแก้ไขรายการที่ผิดพลาดหรือที่ทำซ้ำดังกล่าว ทั้งนี้ ทูซีทูพีจะไม่ชำระเงินคืนหรือเพิกถอนการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ

6.3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านหรือพินของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านหรือพินของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยทูซีทูพีไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านหรือพินดังกล่าว

7. กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ (Restricted Activities)

ในการใช้บริการ easyBills ของผู้ใช้บริการ หรือการติดต่อกันระหว่างผู้ใช้บริการกับทูซีทูพี ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการตกลงที่ไม่กระทำการดังต่อไปนี้

 • (ก) ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ หรือนโยบายใดๆ และ/หรือข้อตกลงใดๆที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้กับทูซีทูพี
 • (ข) ฝ่าฝืนกฎหมาย , กฎเกณฑ์, คำสั่ง หรือ กฎระเบียบ;
 • (ค) ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของทูซีทูพีหรือบุคคลภายนอก หรือสิทธิการเผยแพร่โฆษณาหรือความเป็นส่วนตัว
 • (ง) กระทำการใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท การใส่ความทางการค้า ข่มขู่ หรือคุมคาม ต่อทูซีทูพี, ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของทูซีทูพี หรือผู้ใช้บริการรายอื่น
 • (จ) ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้หลงผิด
 • (ฉ) ทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆอันเป็นการฉ้อฉลหรือมีเหตุอันน่าสงสัย
 • (ช) ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้คำยืนยันตัวตน หรือเอกสารเพื่อสนับสนุนข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้กับ ทูซีทูพี
 • (ซ) ได้รับหรือพยายามที่จะได้รับเงินจากทั้งทูซีทูพีและผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ธนาคาร หรือ ผู้ออกบัตร สำหรับธุรกรรมเดียวกัน ในระหว่างที่เกิดข้อพิพาท
 • (ฌ) ใช้บริการในลักษณะที่ส่งผลหรืออาจจะส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ และความรับผิดอื่นๆ แก่ทูซีทูพี ผู้ใช้บริการรายอื่น บุคคลภายนอกหรือตัวผู้ใช้บริการเอง
 • (ญ) ได้คะแนนเครดิตจากหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิตที่ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่เกิดจากการใช้บริการ easyBills ของผู้ใช้บริการ
 • (ฎ) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่นกับบุคคลภายนอก หรือใช้ข้อมูลเพื่อเป้าหมายทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการเพื่อให้กระทำการดังกล่าว
 • (ฏ) การดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของทูซีทูพีต้องทำงานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของการใช้งานปกติ
 • (ฐ) อำนวยความสะดวกแก่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่สามารถสร้างความเสียหาย เข้าแทรกแซงให้เกิดอันตราย ลักลอบขัดขวาง หรือยึดระบบ ตัวเลขหรือข้อมูลใดๆ
 • (ฑ) ใช้พร็อกซีนิรนาม โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรือคัดลอกเว็บไซด์ของทูซีทูพีโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทูซีทูพี
 • (ฒ) ใช้อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงข้อความของทูซีทูพีที่ส่งออกไปเพื่อตรวจสอบการใช้โรบอต หรือเพื่อแทรกแซง หรือพยายามแทรกแซงเว็บไซด์ของทูซีทูพี หรือบริการ easyBills หรือ
 • (ณ) ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้ทูซีทูพีต้องสูญเสียบริการใดๆ จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต, ผู้ดำเนินการชำระเงิน หรือซัพพลายเออร์อื่นๆ ของทูซีทูพี

8. ความรับผิดของผู้ใช้บริการ – การกระทำซึ่งทูซีทูพีอาจดำเนินการ (Your Liability - Actions We May Take)
8.1 ความรับผิดของผู้ใช้บริการ (Your Liability)

ข้อกำหนดทั่วไป.ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อการปฏิเสธการชำระเงิน, ข้อเรียกร้อง, ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ, ดอกเบี้ย (ตามที่กฎหมายกำหนด) และความรับผิดอื่นใดแก่ทูซีทูพี หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯฉบับนี้ และ/หรือการใช้บริการ easyBills ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้เงินคืนแก่ทูซีทูพี หรือบุคคลภายนอกสำหรับความรับผิดดังกล่าวทั้งหมด

8.2 การชดใช้เงินคืนสำหรับความรับผิดของผู้ใช้บริการ (Reimbursement for Your Liability) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในจำนวนเงินที่เป็นหนี้กับทูซีทูพี ผู้ใช้บริการต้องนำเงินเข้าบัญชีทูซีทูพี หรือชดใช้เงินคืนทูซีทูพีโดยวิธีการอื่นและภายในระยะเวลาที่ทูซีทูพีกำหนด หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ทูซีทูพีในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดเงินที่ผู้ใช้บริการต้องชำระให้แก่ทูซีทูพีนับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระให้แก่ทูซีทูพีถูกต้องครบถ้วน

8.3 การดำเนินการโดยทูซีทูพี – กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ (Actions by 2C2P – Restricted Activities)

ด้วยดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของทูซีทูพี หากทูซีทูพีเชื่อว่าผู้ใช้บริการอาจจะมีการดำเนินกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ทูซีทูพีอาจกระทำการใดๆที่เป็นการปกป้องทูซีทูพี, บริษัทในเครือ, ผู้ใช้บริการรายอื่น, บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการจากการปฏิเสธการชำระเงิน,ข้อเรียกร้อง,ค่าธรรมเนียม,ค่าปรับ,บทลงโทษ และความรับผิดอื่นใด ทูซีทูพีอาจดำเนินการต่างๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำดังต่อไปนี้

 • (ก) ทูซีทูพีอาจปิด,ระงับ หรือจำกัดการเข้าใช้บริการ easyBills; และ
 • (ข) ทูซีทูพีอาจปฏิเสธที่จะให้บริการ easyBills แก่ผู้ใช้บริการทันทีและในอนาคต

8.4 การดำเนินการโดยทูซีทูพี – การปิดบัญชีผู้ใช้งาน, การบอกเลิกบริการ, การจำกัดการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งาน, หลักเกณฑ์การรักษาความลับ (Actions by 2C2P – User Account Closure, Termination of Service, Limited User Account Access; Confidential Criteria)

ทูซีทูพีขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกข้อกำหนดฯนี้ และ/หรือยุติการเข้าใช้บริการ easyBills ด้วยเหตุผลใดๆได้ตลอดเวลา ทั้งนี้โดยดุลพินิจของทูซีทูพีแต่เพียงฝ่ายเดียว ถ้าทูซีทูพีจำกัดการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ทูซีทูพีจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการดำเนินการของทูซีทูพี และให้โอกาสผู้ใช้บริการในการร้องขอเพื่อกู้คืนสิทธิการเข้าใช้ตามที่ทูซีทูพีเห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทูซีทูพีแต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการพิจารณาในการดำเนินการบางประการของทูซีทูพี รวมทั้งการจำกัดการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ อาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นความลับซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงของทูซีทูพี ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ และระบบทูซีทูพี ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ทูซีทูพีไม่ตกอยู่ภายใต้พันธกรณีที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดในการบริหารความเสี่ยงหรือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของทูซีทูพีให้ผู้ใช้บริการทราบ

9. ข้อพิพาทกับทูซีทูพี (Disputes with 2C2P)

9.1 ติดต่อทูซีทูพีก่อน (Contact 2C2P First) หากเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับทูซีทูพี เป้าหมายของทูซีทูพี คือ การเรียนรู้และรับทราบปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และถ้าทูซีทูพีไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวให้เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการได้ ทูซีทูพีจะจัดหาวิธีการที่เป็นกลางและมีประสิทธิภาพคุ้มในแง่ของค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว หากปัญหาข้อ พิพาทระหว่างผู้ใช้บริการและทูซีทูพีเกิดจากบริการ easyBills ส่วนงานบริการลูกค้าจะได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว ผ่านทางออนไลน์ไปที่ ทูซีทูพี call center หรือผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 02-026-3000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

9.2 กฎหมายและศาลตัดสินข้อพิพาท (Law and Forum for Disputes) เว้นแต่คู่กรณีได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลง ว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆที่ผู้ใช้บริการมีต่อทูซีทูพี จะต้องถูกตัดสินโดยศาลในประเทศไทย ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะนำข้อ พิพาทดังกล่าวขึ้นสู่เขตอำนาจศาลในประเทศไทย เพื่อการดำเนินคดีความตามข้อเรียกร้องและข้อพิพาทดังกล่าว ข้อกำหนดฯนี้ อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย และใช้กฎหมายไทยบังคับกับข้อตกลงที่ได้ทำขึ้น และได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงใน ประเทศไทยทุกประการ โดยไม่ต้องคำนึงเรื่องกฎหมายขัดกัน

9.3 การบอกกล่าวถึงผู้ใช้บริการ (Notices to You) ผู้ใช้บริการตกลงให้ทูซีทูพีติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องที่ เกี่ยวกับบริการ easyBills และข้อกำหนดฯฉบับนี้ โดยทูซีทูพีขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการดำเนินการยกเลิกการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆจะถือว่า ผู้ใช้บริการได้รับแล้วภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ทูซีทูพีได้ประกาศบนเว็บไซด์ของทูซีทูพีหรือส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ส่ง จดหมายให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับแล้วภายใน 3 วันหลังจากนำส่งไปรษณีย์

9.4 การบอกกล่าวถึงทูซีทูพี (Notices to 2C2P) ผู้ใช้บริการจะต้องส่งไปรษณีย์มาที่:

ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
33/4 เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9
ห้องเลขที่ 01-02 อาคารบี ชั้น 26 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

ทูซีทูพีหลุดพ้นความรับผิด (Release of 2C2P) หากผู้ใช้บริการมีข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการรายอื่นหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งเป็น ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับทูซีทูพี ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ทูซีทูพี และบริษัทในเครือ (รวมถึงเจ้าหน้าที่, กรรมการ, ตัวแทน, ทูซีทูพี ร่วมค้า, ลูกจ้าง และซัพพลายเออร์ของทูซีทูพีและบริษัทในเครือ) หลุดพ้นจากข้อเรียกร้องและค่าเสียหายทั้งหมด (ค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นจริงและค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง)

10. ข้อกำหนดทั่วไป (General Terms)

10.1 ข้อจำกัดความรับผิด (Limitations of Liability) หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการใช้บริการตามข้อกำหนดฯนี้ ทูซีทูพี บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน กรรมการ ตัวแทน บริษัทร่วมค้า ลูกจ้าง หรือซัพพลายเออร์ของ ทูซีทูพี ตกลงรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ไม่รวมถึงความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากความ ประมาทเลินเล่อ ความสูญเสียกำไรหรือค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงความ เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลหรือความเสียหายทางธุรกิจ) เว้นแต่เป็นเงื่อนไขที่ต้องห้ามโดยกฎหมาย

10.2 ข้อจำกัดการให้บริการ (Services Limitation) ทูซีทูพีไม่ใช่ธนาคารและบริการ easyBills เป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการชำระ เงิน ทูซีทูพีไม่ได้กระทำการเป็นทรัสตี (trustee) ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ แต่ทูซีทูพี กระทำการเป็นตัวกลางและผู้ดูแลในการรับชำระเงินเท่านั้น ทูซีทูพีไม่สามารถควบคุมและไม่ต้องรับผิดในตัวสินค้าหรือบริการที่ ได้รับชำระผ่านบริการทูซีทูพี ทูซีทูพีไม่สามารถรับรองการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการหรือไม่สามารถจะรับรองได้ว่าผู้ขาย หรือผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการติดต่อจะดำเนินธุรกรรมจนเสร็จสิ้น

10.3 ไม่มีการรับประกัน (No Warranty) บริการ easyBills เป็นการให้บริการ “ตามที่เป็นอยู่” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้ง โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทูซีทูพีไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ ในสินค้าหรือบริการซึ่งมีการชำระเงินโดยใช้บริการ easyBills และ ทูซีทูพีไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการติดต่อด้วยนั้นจะทำรายการจนเสร็จสิ้น หรือเป็นผู้มีอำนาจใน การดำเนินการ ทูซีทูพีไม่สามารถรับประกันว่าการเข้าใช้บริการ easyBills ในส่วนใดๆก็ตามจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด หรือปลอดภัย และการทำงานของเว็บไซด์ของทูซีทูพีอาจถูกพักการทำงานชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาหรืออัพเกรด หรือถูกรบกวน จากเหตุปัจจัยหลายด้านที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทูซีทูพี และทูซีทูพีไม่รับรองหรือรับประกันใดๆในส่วนของระยะเวลาที่ ต้องใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากการบริการ easyBills ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทูซี ทูพี เช่น ความล่าช้าของระบบธนาคารหรืออีเมล

10.4 ความรับผิดชดใช้ (Indemnification) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ และปกป้องทูซีทูพี บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน กิจการร่วมค้า พนักงาน และซัพพลายเออร์ของทูซีทูพีจากข้อเรียกร้อง คำร้องใดๆ (รวมถึง ค่า ทนายความ) ,ค่าปรับ หรือความรับผิดอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่ ผู้ใช้บริการ หรือพนักงาน หรือตัวแทนของผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดฯ และ/หรือการใช้บริการ easyBills

10.5 สิท ธิใน ท รัพ ย์สิน ท างปัญ ญ า (Intellectual Property) “2C2P.COM”, “2C2P, “123 Service”, “Qwik”, “easyBills”, “iACCEPT”, “123.co.th”, “easyBills.in.th” and URLs อื่นๆทั้งหมด, โลโก้, เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการของทูซีทูพี รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของทูซีทูพี ทั้งที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของทูซีทูพี ผู้ใช้บริการ ต้องไม่ทำซ้ำ, ลอกเลียนแบบ หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทูซีทูพี นอกจากนี้ หัวกระดาษ รูปกราฟฟิก สัญลักษณ์ปุ่มกด และต้นฉบับทั้งหมดที่เป็นเครื่องหมายบรกิ าร, เครื่องหมายการค้า และ/ หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของทูซีทูพี ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำซ้ำ, ลอกเลียนแบบ หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทูซีทูพี ผู้ใช้บริการสามารถใช้โลโก้ HTML ที่ทูซีทูพีจัดทำขึ้น โดยผ่านบริการ ร้านค้าของทูซีทูพี, เครื่องมือการขายทอดตลาด หรือโปรแกรมของทูซีทูพีในเครือ โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรในการเข้าถึงเว็บไซด์โดยตรงเพื่อใช้บริการ easyBills ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามผู้ใช้บริการต้องไม่ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง โลโก้ HTML และไม่ใช้ในวิธีการใดๆที่ทำทูซีทูพีหรือบริการ easyBills ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือแสดงโดยนัยว่าทูซีทูพีเป็นผู้สนับสนุนให้ กระทำการดังกล่าว สิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในเว็บไซด์ของทูซีทูพี หรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่บนเว็บไซด์, บริการ easyBills, เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริการของทูซีทูพี และเทคโนโลยีหรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกสร้างหรือเป็นผลมาจากสิทธิที่ กล่าวมาก่อนหน้านี้ เป็นทรัพย์สินของทูซีทูพีและผู้ให้อนุญาตของทูซีทูพีแต่เพียงผู้เดียว

10.6 การติดต่อทางโทรศัพท์, เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Calls to You; Mobile Telephone Numbers) ผู้ใช้บริการตกลงรับการติดต่อ จากทูซีทูพี ผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ตามเบอร์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้กับทูซีทูพีไว้ (รวมถึงเบอร์ โทรศัพท์มือถือ) หากทูซีทูพีพบว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทูซีทูพีอาจจัดเก็บเบอร์ โทรศัพท์มือถือนั้นไว้ในระบบของทูซีทูพีและในบัญชีโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการตกลงรบั ข้อความจากทูซีทูพีซึ่ง เกี่ยวกับการใช้บริการ easyBills ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือดังกล่าวนั้นอีกด้วย

10.7 ความปลอดภัยของรหัสผ่าน (Password Security) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านของผู้ใช้บริการให้ปลอดภัย และ ควบคุมชื่อผู้ใช้ (IDs), รหัสผ่าน, รหัสเฉพาะส่วนบุคคล (PINs) หรือรหัสอื่นใดที่ผู้ใช้บริการใช้เข้าสู่บริการ easyBills

10.8 ความสมบูรณ์ของสัญญาและการดำรงอยู่ (Complete Agreement and Survival) ข้อกำหนดฯนี้ รวมถึงนโยบายอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับบริการ easyBills ซึ่งข้อ 8 (ความรับผิดของผู้ใช้บริการ- การกระทำซึ่งทูซีทูพีอาจดำเนินการ), 9 (ข้อพิพาทกับ ทูซีทูพี), 10 (ข้อกำหนดทั่วไป)และเอกสารแนบท้าย ก (ค่าธรรมเนียม) รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆที่ควรมีผลใช้บังคับ ตามปกตินั้น ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่าข้อกำหนดฯนี้จะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม ในข้อกำหนดฯนี้หากมีข้อความหรือข้อตกลง ใดที่ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ก็ตาม ให้แยกส่วนที่เป็นโมฆะหรือที่ไม่สามารถบังคับได้นั้นออกจาก ข้อความและข้อตกลงอื่นที่สมบูรณ์ โดยให้ถือว่าข้อความหรือข้อตกลงอื่นที่สมบูรณ์นั้นมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

10.9 การโอนสิทธิ (Assignment) ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ หรือหน้าที่ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามข้อกำหนดฯ นี้ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทูซีทูพี ทั้งนี้ ทูซีทูพีขอสงวนสิทธ์ิที่จะโอนสิทธิหรือหน้าที่ ทั้งหมดหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดตามข้อกำหนดฯนี้ให้แก่บุคคลอื่นในเวลาใดๆก็ได้

10.10 ข้อตกลงฉบับแปล (Translated Agreement) การแปลข้อกำหนดฯ นี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่มี เจตนาที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อกำหนดฯ นี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดฯ ฉบับอังกฤษและฉบับ ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อความตามข้อกำหนดฯ ฉบับภาษาอังกฤษ

10.11 การไม่สละสิทธิ (No Waiver) การละเว้นหรือล่าช้าของทูซีทูพีในการใช้สิทธิส่วนใดส่วนหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดฯนี้

10.12 การสวมสิทธิ (Assumption of Rights) หากทูซีทูพีชำระเงินตามข้อเรียกร้อง หรือการปฏิเสธการชำระเงิน ซึ่งผู้ใช้บริการได้ยื่นฟ้องต่อผู้รับประโยชน์ของการรับชำระเงินของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้ทูซีทูพีสวมเข้าสิทธิของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้รับประโยชน์และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน และใช้สิทธิเหล่านั้นไม่ว่าทางตรงหรือในนามของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของทูซีทูพีแต่เพียงฝ่ายเดียว

10.13 ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อกำหนดฯนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทูซีทูพีอาจแก้ไขข้อกำหนดฯ นี้ ในเวลาใดๆ โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซด์ของทูซีทูพีและให้มีผลบังคับใช้นับแต่เวลาที่มีการแจ้งให้ทราบนั้น กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ ทูซีทูพีจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วันโดยแจ้งผ่านทางเว็บไซด์ทูซีทูพี

10.14 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบและกฎใดๆทั้งหมด ที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาล ซึ่งอาจจะใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการทูซีทูพีของผู้ใช้บริการ