2C2P | Security Advisory

Security Advisory

Stay vigilant against Scams

26 November 2021


2C2P has received increasing reports of fraudsters pretending to be 2C2P to extract personal information or money from their victims, on online platforms like websites and social media networking sites.

Here’s how the fraudsters usually operate and what you can do to protect yourself from being scammed.


Scenario


The fraudster may set up a website or social media page with 2C2P’s name and use publicly available business information to convince you that they represent 2C2P in an official capacity.

The fraudster could then convince you to deposit money as investment or as a security deposit in return for a larger loan.

The fraudster could also request for you to make payment using a service provided by 2C2P to its e-commerce clients (eg. our 123 service).

Scam site


What you should note and look out for
  • Authenticity of the website. 2C2P’s official website is https://2c2p.com. If you are unsure of the authenticity of the webpage, contact us here to verify that the site is authentic and affiliated to 2C2P before making any payment or sharing any personal information.

  • Lending. Do note that 2C2P and our affiliated services (eg. 123 service) do not provide loans to customers and will never request for a security deposit in return for a loan.

  • Security of the website. Do check if the website is secured with an SSL certificate. A website needs an SSL certificate to keep user data secure, verify ownership of the website, prevent attackers from creating a fake version of the site, and gain user trust.

  • Unbelievably good deal. Deals offering an unrealistically high investment return or requesting you to make a deposit before paying you a much larger sum of money are usually fake.

For more information about scams, visit ScamAlert.sg.

Remember - always verify the authenticity of the page before making any payment. If you’re unsure, contact 2C2P here.


Be vigilant. Protect yourself from scams.***


ระมัดระวังจากการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ

26 พฤศจิกายน 20212C2P ได้รับรายงานที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับกรณีที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น 2C2P เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวหรือเงินจากเหยื่อผู้เสียหาย บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ

นี่คือวิธีการที่มิจฉาชีพมักจะใช้และคุณจะป้องกันตัวเองอย่างไรจากการถูกหลอกลวง


สถานการณ์ที่เกิดขึ้น


มิจฉาชีพอาจสร้างเว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดียขึ้นมาโดยใช้ชื่อ "2C2P" และใช้ข้อมูลทางธุรกิจที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อโน้มน้าวคุณว่าพวกเขาเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 2C2P

มิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้คุณโอนเงินเพื่อการลงทุนหรือเป็นเงินประกันเพื่อแลกกับการได้เงินกู้กลับมาในจำนวนที่สูงขึ้น


มิจฉาชีพจะขอให้คุณชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางที่ 2C2P ให้บริการแก่ลูกค้า E-commerce ต่างๆ (เช่น บริการ 123 Service)

TH scam

สิ่งที่คุณควรทราบและระมัดระวัง
  • ความถูกต้องของเว็บไซต์ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ 2C2P คือ https://2c2p.com หากคุณไม่แน่ใจในความถูกต้องของเว็บไซต์ ติดต่อเรา ที่นี่ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นั้นเป็นของเราจริงและเกี่ยวข้องกับ 2C2P ก่อนที่จะทำธุรกรรม ชำระเงิน หรือการให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

  • การให้กู้ยืมเงิน โปรดทราบว่า 2C2P และบริการต่างๆในเครือของเรา (เช่น บริการ 123 Service) ไม่มีการให้สินเชื่อใดๆแก่ลูกค้าและจะไม่มีการขอเงินประกันเพื่อแลกกับวงเงินกู้

  • ความปลอดภัยของเว็บไซต์ เว็บไซต์ควรมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ SSL เพื่อการรักษาข้อมูลผู้ใช้งานให้ปลอดภัย ยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ป้องกันการโจมตีจากการสร้างเว็บไซต์ปลอม และเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งาน

  • ข้อตกลงที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ ข้อตกลงที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเกินจริง หรือการขอให้คุณฝากเงินก่อนที่จะจ่ายเงินจำนวนมากขึ้นให้นั้นมักเป็นของปลอม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงต่างๆ ได้ที่ ศคง.(ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน)


ข้อควรจำ - ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บไซต์ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง หากคุณไม่แน่ใจ ติดต่อ 2C2P ที่นี่


ขอให้ระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงต่างๆ